nam mkha'i rgyal po

Царь Пространства

Описание
Царь пространства является одним из шести главных аспектов Авалокитешвары.

Оригинал
Текст оцифрован по сканам коллекции Tsamdrak (TB.28) и Tinggyé (TK.34).
Различия отфиксированы серым шрифтом.
Ссылка на оригинал: Мастер Коллекция Тантр Древних (NG.5).

Почитание
6 TK.34
1/461
bcom ldan 'das dpal kun tu bzang po la phyag 'chal lo
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ

1
nam mkha'i rgyal po ye shes chos kyi sku
ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ

2
sems nyid chos su 'gyur bas bde ba ste
སེམས་ཉིད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས་བདེ་བ་སྟེ

3
chos nyid bsam du med pas nam mkha' che
ཆོས་ཉིད་བསམ་དུ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་ཆེ

4
nam mkha' bsam du med bas rgyal ba'i bdag
ནམ་མཁའ་བསམ་དུ་མེད་བས་རྒྱལ་བའི་བདག

5
bsam du med pa'i nam mkha' de nyid chos su 'gyur bas bde ba ste
བསམ་དུ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས་བདེ་བ་སྟེ

6
mi dmigs rgyal ba'i dgongs pa rang la shar
མི་དམིགས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རང་ལ་ཤར

7
nam mkha' mtshan nyid kun las 'das pa ni
ནམ་མཁའ་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལས་འདས་པ་ནི

8
nam mkha' la ang nam mkha' brjod du med
ནམ་མཁའ་ལ་ཨང་ནམ་མཁའ་བརྗོད་དུ་མེད

9
nam mkha' de nyid bsgom du med pa ni
ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་བསྒོམ་དུ་མེད་པ་ནི

10
mi brjod bsam du med pa bsgom ba ste
མི་བརྗོད་བསམ་དུ་མེད་པ་བསྒོམ་བ་སྟེ

11
brjod dang bsam pa kun las 'das pa ni
བརྗོད་དང་བསམ་པ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ནི

12
dus gsum rgyal ba'i dgongs pa de nyid yin
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན

13
TB.28
1/602
nam mkha' lus med nam mkha' sems dang
ནམ་མཁའ་ལུས་མེད་ནམ་མཁའ་སེམས་དང་བྲལ

14
mnyam dang mi mnyam nam mkhar brjod las 'das
མཉམ་དང་མི་མཉམ་ནམ་མཁར་བརྗོད་ལས་འདས

15
nam mkha' med pas nam mkha' khyab pa'ang med
ནམ་མཁའ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའང་མེད

16
de nyid mtshan ma 'di zhes mi nas so
དེ་ཉིད་མཚན་མ་འདི་ཞེས་མི་ནས་སོ

17
tshig med kun khyab brjod ba'i sgra dang gral
ཚིག་མེད་ཀུན་ཁྱབ་བརྗོད་བའི་སྒྲ་དང་གྲལ

18
dge sdig dbus mtha' snying po gal yod
དགེ་སྡིག་དབུས་མཐའ་སྙིང་པོ་གལ་ཡོད

19
yul dang dbang po'i spyod yul med pa la
ཡུལ་དང་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་མེད་པ་ལ

20
rgyu 'bras sgyu ma'i spyod pas rang rig 'khrul
རྒྱུ་འབྲས་སྒྱུ་མའི་སྤྱོད་པས་རང་རིག་འཁྲུལ

21
tshig med tshig phyir 'brang ba'i don med bas
ཚིག་མེད་ཚིག་ཕྱིར་འབྲང་བའི་དོན་མེད་བས

22
gang dag sgyu ma'i 'gro don spyod pa yang
གང་དག་སྒྱུ་མའི་འགྲོ་དོན་སྤྱོད་པ་ཡང

23
cha shas rim par rtogs pa skyid pa ni
ཆ་ཤས་རིམ་པར་རྟོག་པ་སྐྱིད་པ་ནི

24
'og nas god du rtsol ba go yang sa cha
འོག་ནས་གོད་དུ་རྩོལ་བ་གོ་ཡང་ས་ཆ

25
tshig bral de la rtag dang chad med pas
ཚིག་བྲལ་དེ་ལ་རྟག་དང་ཆད་མེད་པས

26
TK.34
1/462
ting 'dzin che ba'i lung ste des pa'i don
ཏིང་འཛིན་ཆེ་བའི་ལུང་སྟེ་དེས་པའི་དོན

27
ma skyes mi 'gag ye nas mnyam pa la
མ་སྐྱེས་མི་འགག་ཡེ་ནས་མཉམ་པ་ལ

28
mtshon du med pa'i thig le rgyal ba'i thugs
མཚོན་དུ་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས

29
de la mtshon phyir rgyal bas gang gsungs pa
དེ་ལ་མཚོན་ཕྱིར་རྒྱལ་བས་གང་གསུངས་པ

30
mtshon cing rtog par byed bde nyid kyang
མཚོན་ཅིང་རྟོག་པར་བྱེད་བདེ་ཉིད་ཀྱང

31
tshad mar gzung zhing rtogs pa skye mod kyang
ཚད་མར་གཟུང་ཞིང་རྟོགས་པ་སྐྱེ་མོད་ཀྱང

32
de bas mtshon med sems ni rgyud kha 'khor
དེ་བས་མཚོན་མེད་སེམས་ནི་རྒྱུད་ཁ་འཁོར

33
ting 'dzin bde ba'i ro la chags pa yang
ཏིང་འཛིན་བདེ་བའི་རོ་ལ་ཆགས་པ་ཡང

34
yod med rgyu la mi ltos chos nyid ni
ཡོད་མེད་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་ཆོས་ཉིད་ནི

35
zhi ba'i gnas la mya ngan mi 'da' zhing
ཞི་བའི་གནས་ལ་མྱ་ངན་མི་འདའ་ཞིང

36
spyod yul snang ba 'gegs pa ga yang sa che
སྤྱོད་ཡུལ་སྣང་བ་འགེགས་པ་ག་ཡང་ས་ཆེ

37
rang sems ma bcos ye nas chos nyid la
རང་སེམས་མ་བཅོས་ཡེ་ནས་ཆོས་ཉིད་ལ

38
ting 'dzin sgyu ma'i sbyong ba rtsol ba'i gnad
ཏིང་འཛིན་སྒྱུ་མའི་སྦྱོང་བ་རྩོལ་བའི་གནད

39
TB.28
1/603
rang byung ye shes dbang la mi brten bas
རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དབང་ལ་མི་རྟེན་བས

40
re zhing dogs ba'i mtshan ma rnam par zhi
རེ་ཞིང་དོགས་བའི་མཚན་མ་རྣམ་པ་ཞི

41
nam mkha'i mtha' ltar kun la khyab pa [ na / ni ]
ནམ་མཁའི་མཐའ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་[ན/ནི]

42
byang chub lta ba'i yon tan de nyid de
བྱང་ཆུབ་ལྟ་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་དེ

43
mthong thos phyogs las 'das pa'i nam mkha' ni
མཐོང་ཐོས་ཕྱོགས་ལས་འདས་པའི་ནམ་མཁའ་ནི

44
zhi ba'i gnas la rtag chad ye nas med
ཞི་བའི་གནས་ལ་རྟག་ཆད་ཡེ་ནས་མེད

45
kun la khyab pas rtag pa'i do bor bral
ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་རྟག་པའི་དོ་བོར་བྲལ

46
gcig pas dbyer med tha snyad chad pa med
གཅིག་པས་དབྱེར་མེད་ཐ་སྙད་ཆད་པ་མེད

47


48


49


50